Categories

Recently added

Sexual Kung Fu in Hong Kong (1974, USA) Domino (1988, Italy) The Case of the Bloody Iris (Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer?) (1972, Italy) The Vampire Lovers (1970, UK) Santo vs. Doctor Death (1973, Mexico / Spain) Ilsa, the Tigress of Siberia (aka The Tigress) (1977, Canada) Ilsa, the Wicked Warden (Greta - Haus ohne Männer, aka Greta, the Mad Butcher, aka Wanda, the Wicked Warden) (1977, Switzerland / Germany / USA) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) A Bit of Everything (Mache alles mit) (1971, Germany)

Recently added RSS

Bruce Lee Against Superman (Meng long zheng dong, aka Superdragon vs. Superman) (1975, Hong Kong)

Bruce Lee Against Superman (Meng long zheng dong, aka Superdragon vs. Superman) (1975, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Fist of Fear, Touch of Death (1980, Hong Kong / USA)

Fist of Fear, Touch of Death (1980, Hong Kong / USA)

Dynamo (Bu ze shou duan) (1978, Hong Kong)

Dynamo (Bu ze shou duan) (1978, Hong Kong)

Kung Fu Master: Bruce Lee Style (1970s, Hong Kong)

Kung Fu Master: Bruce Lee Style (1970s, Hong Kong)

The Real Bruce Lee (aka Bruce Lee: The Little Dragon) (1977, Hong Kong)

The Real Bruce Lee (aka Bruce Lee: The Little Dragon) (1973, Hong Kong)

The Dragon Lives Again (Li san jiao wei zhen di yu men) (1977, Hong Kong)

The Dragon Lives Again (Li san jiao wei zhen di yu men) (1977, Hong Kong)

Dragon Lee vs. Five Brothers (Wu da di zi, aka The Angry Dragon) (1978, Hong Kong / South Korea)

Dragon Lee vs. Five Brothers (Wu da di zi) (1978, Hong Kong / South Korea)