Categories

Recently added

The Godson (1971, USA) Hello Mary Lou: Prom Night II (1987, Canada) Moonshine County Express (1977, USA) Tenement: Game of Survival (1985, USA) Evilspeak (1981, USA) Evilspeak (1981, USA) Evilspeak (1981, USA) Evilspeak (1981, USA) Evilspeak (1981, USA)

Recently added RSS

Bruce Lee Against Superman (Meng long zheng dong, aka Superdragon vs. Superman) (1975, Hong Kong)

Bruce Lee Against Superman (Meng long zheng dong, aka Superdragon vs. Superman) (1975, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Fist of Fear, Touch of Death (1980, Hong Kong / USA)

Fist of Fear, Touch of Death (1980, Hong Kong / USA)

Dynamo (Bu ze shou duan) (1978, Hong Kong)

Dynamo (Bu ze shou duan) (1978, Hong Kong)

Kung Fu Master: Bruce Lee Style (1970s, Hong Kong)

Kung Fu Master: Bruce Lee Style (1970s, Hong Kong)

The Real Bruce Lee (aka Bruce Lee: The Little Dragon) (1977, Hong Kong)

The Real Bruce Lee (aka Bruce Lee: The Little Dragon) (1973, Hong Kong)

The Dragon Lives Again (Li san jiao wei zhen di yu men) (1977, Hong Kong)

The Dragon Lives Again (Li san jiao wei zhen di yu men) (1977, Hong Kong)

Dragon Lee vs. Five Brothers (Wu da di zi, aka The Angry Dragon) (1978, Hong Kong / South Korea)

Dragon Lee vs. Five Brothers (Wu da di zi) (1978, Hong Kong / South Korea)