Categories

Recently added

Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA) Queen of Outer Space (1958, USA)

Recently added RSS

Under Police Protection (Jin pai shi jie, aka Princess Madam) (1989, Hong Kong)

Under Police Protection (Jin pai shi jie, aka Princess Madam) (1989, Hong Kong)

The Vixens of Kung Fu (1975, USA)

The Vixens of Kung Fu (1975, USA)

Bloodfist IV: Die Trying (aka Bloodfist 4 – Deadly Dragon) (1992, USA)

Bloodfist IV: Die Trying (aka Bloodfist 4 - Deadly Dragon) (1992, USA)

Martial Law (1990, USA)

Martial Law (1990, USA)

Sloane (1986, USA)

Sloane (1986, USA)

Blood on the Sun (Lei tai, aka The Big Fight) (1972, Taiwan / Hong Kong)

Blood on the Sun (Lei tai, aka The Big Fight) (1972, Taiwan / Hong Kong)

Deadly Cure (1996, USA)

Deadly Cure (1996, USA)

Not on IMDb.

The 18 Bronzemen (Shao Lin Si shi ba tong ren) (1976, Hong Kong / Taiwan)

The 18 Bronzemen (Shao Lin Si shi ba tong ren) (1976, Hong Kong / Taiwan)

The Deadly Angels (Qiao tan nu jiao wa) (1977, Hong Kong / South Korea)

The Deadly Angels (Qiao tan nu jiao wa) (1977, Hong Kong / South Korea)

Double feature: Eagle Vs. Silver Fox (Bicheongwon) (1980, South Korea / Hong Kong) / Fist of Golden Monkey (1983, Hong Kong)

Eagle Vs. Silver Fox (Bicheongwon) (1980, South Korea / Hong Kong) / Fist of Golden Monkey (1983, Hong Kong)

- Eagle Vs. Silver Fox (IMDb)
- Fist of Golden Monkey (IMDb)