Categories

Recently added

Kill Baby, Kill (Operazione paura / Operation Fear, aka Curse of the Living Dead) (1966, Italy) Lady Frankenstein (La figlia di Frankenstein, aka Daughter of Frankenstein) (1971, Italy) Coffy (1973, USA) Coffy (1973, USA) Coffy (1973, USA) The Dorm That Dripped Blood (aka Pranks) (1982, USA) The Dorm That Dripped Blood (aka Pranks) (1982, USA) The Deadly Angels (Qiao tan nu jiao wa) (1977, Hong Kong / South Korea) The Hands of Orlac (Les mains d'Orlac) (1960, France / UK)

Recently added RSS

The Slayer (1982, USA)

The Slayer (1982, USA)

Cathy’s Curse (Cauchemares) (1977, France / Canada)

Cathy's Curse (Cauchemares) (1977, France / Canada)

The Astrologer (aka Suicide Cult) (1975, USA)

The Astrologer (aka Suicide Cult) (1975, USA)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

The Demon Lover (1977, USA)

The Demon Lover (1977, USA)

The Iron Dragon Strikes Back (Hui feng hao huang jin da feng bao) (1979, Hong Kong)

The Iron Dragon Strikes Back (Hui feng hao huang jin da feng bao) (1979, Hong Kong)

Revenge of the Shogun Women (Shi shan nu ni, aka 13 Nuns) (1977, Hong Kong)

Revenge of the Shogun Women (Shi shan nu ni, aka 13 Nuns) (1977, Hong Kong)

Night of the Living Dead (1990, USA)

Night of the Living Dead (1990, USA)

Remake of Night of the Living Dead (1968, USA).