Categories

Recently added

Guyver (aka Mutronics) (1991, USA / Japan) Kill Baby, Kill (Operazione paura / Operation Fear, aka Curse of the Living Dead) (1966, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy)

Recently added RSS

Giselle (1980, Brazil)

Giselle (1980, Brazil)

Ninja Vengeance (1988, USA)

Ninja Vengeance (1988, USA)

Invader (1992, USA)

Invader (1992, USA)

Scalps (1983, USA)

Scalps (1983, USA)

The Slayer (1982, USA)

The Slayer (1982, USA)

Cathy’s Curse (Cauchemares) (1977, France / Canada)

Cathy's Curse (Cauchemares) (1977, France / Canada)

The Astrologer (aka Suicide Cult) (1975, USA)

The Astrologer (aka Suicide Cult) (1975, USA)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Fist of Fury Part 2 (Jing wu men xu ji) (1977, Hong Kong / Taiwan)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)