Categories

Recently added

Paris After Midnite (1951, USA) Paris After Midnite (1951, USA) A Chinese Ghost Story (Sien nui yau wan) (1987, Hong Kong) The Night Stalker (1986, USA) Nightmare (aka Nightmare in a Damaged Brain) (1981, USA) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada) Ilsa, Harem Keeper of the Oil Sheiks (1976, USA / Canada)

Recently added RSS

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

The Image of Bruce Lee (Meng nan da zei yan zhi hu) (1978, Hong Kong)

Karate on the Bosphorus (Karateciler istanbulda, aka Ninja Killer) (1974, Turkey / Hong Kong)

Karate on the Bosphorus (Karateciler istanbulda, aka Ninja Killer) (1974, Turkey / Hong Kong)

Man of Iron (Chou lian huan) (1972, Hong Kong)

Man of Iron (Chou lian huan) (1972, Hong Kong)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

Bruce and Shao-lin Kung Fu (Da mo tie zhi gong) (1977, Hong Kong)

The International Assassin (E tan qun ying hui, aka A Queen’s Ransom) (1976, Hong Kong / UK)

The International Assassin (E tan qun ying hui, aka A Queen's Ransom) (1976, Hong Kong / UK)

5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong)

5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong) 5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong) 5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong) 5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong) 5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong)

5 Fingers of Death (Tian xia di yi quan, aka Five Fingers of Death, aka King Boxer, aka The Invincible Boxer) (1972, Hong Kong): Lo Lieh

Chinese Hercules (Ma tou da jue dou) (1973, Hong Kong / Taiwan)

Chinese Hercules (Ma tou da jue dou) (1973, Hong Kong / Taiwan)

Bloodsport (1988, USA)

Bloodsport (1988, USA) Bloodsport (1988, USA) Bloodsport (1988, USA)

Bloodsport (1988, USA): Bolo Yeung, Jean-Claude Van Damme

Hot Dog Kung Fu (Wen da, aka Writing Kung Fu) (1979, Hong Kong)

Hot Dog Kung Fu (Wen da, aka Writing Kung Fu) (1979, Hong Kong)

Bruce Le Fights Back (Xiong zhong, aka Eye of the Dragon) (1982, Hong Kong / France)

Bruce Le Fights Back (Xiong zhong, aka Eye of the Dragon) (1982, Hong Kong / France)