Categories

Recently added

Dynasty (Qian dao wan li zhu, aka Super Dragon) (1977, Hong Kong / Taiwan) Dear Dead Delilah (1972, USA) Dear Dead Delilah (1972, USA) Silent Law (1988, USA) Ninja Vengeance (1988, USA) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland)

Recently added RSS

Life Gamble (Sheng si dou) (1978, Hong Kong)

Life Gamble (Sheng si dou) (1978, Hong Kong)

Triple Irons (Xin du bi dao, aka The New One-Armed Swordsman) (1971, Hong Kong)

Triple Irons (Xin du bi dao, aka The New One-Armed Swordsman) (1971, Hong Kong)

Seven Blows of the Dragon (Shui hu zhuan, aka The Water Margin) (1972, Hong Kong)

Seven Blows of the Dragon (Shui hu zhuan, aka The Water Margin) (1972, Hong Kong)

Man of Iron (Chou lian huan) (1972, Hong Kong)

Man of Iron (Chou lian huan) (1972, Hong Kong)

Two Champions of Death (Shao Lin yu Wu Dang, aka Two Champions of Shaolin) (1981, Hong Kong)

Two Champions of Death (Shao Lin yu Wu Dang, aka Two Champions of Shaolin) (1981, Hong Kong)

Street Gangs of Hong Kong (Fen nu qing nian) (1973, Hong Kong)

Street Gangs of Hong Kong (Street Gangs of Hong Kong) (1973, Hong Kong)

The Kid with the Golden Arm (Jin bei tong) (1979, Hong Kong)

The Kid with the Golden Arm (Jin bei tong) (1979, Hong Kong)

Duel of the Iron Fist (Da jue dou) (1971, Hong Kong)

Duel of the Iron Fist (Da jue dou) (1971, Hong Kong)

The Brave Archer 3 (She diao ying xiong chuan san ji, aka Blast of the Iron Palm) (1981, Hong Kong)

Brave Archer 3 (She diao ying xiong chuan san ji, aka Blast of the Iron Palm) (1981, Hong Kong)

Part of the series.
- The Brave Archer (1977, Hong Kong)
- The Brave Archer 2 (1978, Hong Kong)
- The Brave Archer 3 (1981, Hong Kong)
- The Brave Archer and His Mate (1982, Hong Kong)

Super Ninjas (Ren zhe wu di, aka Five Element Ninjas) (1982, Hong Kong)

Super Ninjas (Ren zhe wu di, aka Five Element Ninjas) (1982, Hong Kong)