Categories

Recently added

Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain) Eyeball (Gatti rossi in un labirinto di vetro) (1975, Italy / Spain)

Recently added RSS

Under Police Protection (Jin pai shi jie, aka Princess Madam) (1989, Hong Kong)

Under Police Protection (Jin pai shi jie, aka Princess Madam) (1989, Hong Kong)

Double feature: Eagle Vs. Silver Fox (Bicheongwon) (1980, South Korea / Hong Kong) / Fist of Golden Monkey (1983, Hong Kong)

Eagle Vs. Silver Fox (Bicheongwon) (1980, South Korea / Hong Kong) / Fist of Golden Monkey (1983, Hong Kong)

- Eagle Vs. Silver Fox (IMDb)
- Fist of Golden Monkey (IMDb)

Tough Ninja the Shadow Warrior (1986, Hong Kong)

Tough Ninja the Shadow Warrior (1986, Hong Kong)

Lethal Panther (Jing tian long hu bao, aka Deadly China Dolls) (1990, Hong Kong / Taiwan)

Lethal Panther (Jing tian long hu bao, aka Deadly China Dolls) (1990, Hong Kong / Taiwan)

Ninja Extreme Weapons (1988, Hong Kong)

Ninja Extreme Weapons (1988, Hong Kong)

The Deadly Silver Ninja (aka Dragon, the Young Master) (1978, Hong Kong)

The Deadly Silver Ninja (aka Dragon, the Young Master) (1978, Hong Kong)

Cobra Against Ninja (Cobra vs. Ninja) (1987, Hong Kong)

Cobra Against Ninja (Cobra vs. Ninja) (1987, Hong Kong)

Full Metal Ninja (1988, Hong Kong)

Full Metal Ninja (1988, Hong Kong)

American Ninja: The Magnificent (aka Ninja of the Magnificence) (1988, Hong Kong)

American Ninja: The Magnificent (aka Ninja of the Magnificence) (1988, Hong Kong)

Ninja the Protector (1986, Hong Kong)

Ninja the Protector (1986, Hong Kong)