Categories

Recently added

Dynasty (Qian dao wan li zhu, aka Super Dragon) (1977, Hong Kong / Taiwan) Dear Dead Delilah (1972, USA) Dear Dead Delilah (1972, USA) Silent Law (1988, USA) Ninja Vengeance (1988, USA) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland)

Recently added RSS

Summer Heat (aka Kiss My Grits) (1982, USA)

Summer Heat (aka Kiss My Grits) (1982, USA)

A Small Town in Texas (1976, USA)

A Small Town in Texas (1976, USA)

The Losers (aka Nam’s Angels) (1970, USA)

The Losers (aka Nam's Angels) (1970, USA) The Losers (aka Nam's Angels) (1970, USA)

Hollywood Man (1976, USA)

Hollywood Man (1976, USA)

Race with the Devil (1975, USA)

Race with the Devil (1975, USA) Race with the Devil (1975, USA)

Slaughter (1972, USA / Mexico)

Slaughter (1972, USA / Mexico) Slaughter (1972, USA / Mexico) Slaughter (1972, USA / Mexico) Slaughter (1972, USA / Mexico)

Followed by Slaughter’s Big Rip-Off (1973, USA).

Run, Angel, Run (1969, USA)

Run, Angel, Run (1969, USA) Run, Angel, Run (1969, USA)

Cleopatra Jones (1973, USA)

Cleopatra Jones (1973, USA) Cleopatra Jones (1973, USA) Cleopatra Jones (1973, USA) Cleopatra Jones (1973, USA) Cleopatra Jones (1973, USA) Cleopatra Jones (1973, USA)
Followed by Cleopatra Jones and the Casino of Gold (1975, USA / Hong Kong).