Categories

Recently added

Guyver (aka Mutronics) (1991, USA / Japan) Kill Baby, Kill (Operazione paura / Operation Fear, aka Curse of the Living Dead) (1966, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy) Phenomena (aka Creepers) (1985, Italy)

Recently added RSS

Project A 2 (‘A’ gai wak 2) (1987, Hong Kong)

Project A 2 ('A' gai wak 2) (1987, Hong Kong)

Mr. Nice Guy (Yat goh ho yan) (1997, Hong Kong)

Mr. Nice Guy (Yat goh ho yan) (1997, Hong Kong)

Fearless Hyena 2 (Long teng hu yue) (1983, Hong Kong)

Fearless Hyena 2 (Long teng hu yue) (1983, Hong Kong)

The Protector (1985, Hong Kong / USA)

The Protector (1985, Hong Kong / USA) The Protector (1985, Hong Kong / USA)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

Snake Fist Fighter (Guang dong xiao lao hu, aka Master with Cracked Fingers) (1971, Hong Kong)

Blood Fingers (Tang ran ke, aka Brutal Boxer) (1972, Hong Kong)

Blood Fingers (Tang ran ke, aka Brutal Boxer) (1972, Hong Kong)

The Big Brawl (aka Battle Creek Brawl) (1980, Hong Kong / USA)

The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA) The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA) The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA) The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA) The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA) The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA) The Big Brawl (1980, Hong Kong / USA)

Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea)

Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea) Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea) Lady Kung Fu (He qi dao, aka Hapkido) (1972, Hong Kong / South Korea)

The Twin Dragons (Shuang long hui) (1992, Hong Kong)

The Twin Dragons (Shuang long hui) (1992, Hong Kong)

Drunken Master II (Jui kuen II, aka The Legend of Drunken Master) (1994, Hong Kong)

Drunken Master II (Jui kuen II, aka The Legend of Drunken Master) (1994, Hong Kong) Drunken Master II (Jui kuen II, aka The Legend of Drunken Master) (1994, Hong Kong)
Follows Drunken Master (1978, Hong Kong).