Categories

Recently added

Dynasty (Qian dao wan li zhu, aka Super Dragon) (1977, Hong Kong / Taiwan) Dear Dead Delilah (1972, USA) Dear Dead Delilah (1972, USA) Silent Law (1988, USA) Ninja Vengeance (1988, USA) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland) The Molesters (Der Sittlichkeitsverbrecher) (1963, Switzerland)

Recently added RSS

Mission: Kiss and Kill (Lang dang jiang hu) (1979, Taiwan / Hong Kong)

Mission: Kiss and Kill (Lang dang jiang hu) (1979, Taiwan / Hong Kong)

The Children (1980, USA)

The Children (1980, USA)

The Orphan (1979, USA)

The Orphan (1979, USA)

The 36th Chamber of Shaolin (Shao Lin san shi liu fang, aka Master Killer) (1978, Hong Kong)

The 36th Chamber of Shaolin (Shao Lin san shi liu fang, aka Master Killer) (1978, Hong Kong)

Steel (1979, USA)

Steel (1979, USA)

Two Champions of Death (Shao Lin yu Wu Dang, aka Two Champions of Shaolin) (1981, Hong Kong)

Two Champions of Death (Shao Lin yu Wu Dang, aka Two Champions of Shaolin) (1981, Hong Kong)

The Avenging Eagle (Long xie shi san ying) (1978, Hong Kong)

The Avenging Eagle (Long xie shi san ying) (1978, Hong Kong)

Sting of the Dragon Masters (Tai quan zhen jiu zhou, aka When Taekwondo Strikes) (1973, Hong Kong / South Korea)

Sting of the Dragon Masters (Tai quan zhen jiu zhou, aka When Taekwondo Strikes) (1973, Hong Kong / South Korea) Sting of the Dragon Masters (Tai quan zhen jiu zhou, aka When Taekwondo Strikes) (1973, Hong Kong / South Korea)

The Kid with the Golden Arm (Jin bei tong) (1979, Hong Kong)

The Kid with the Golden Arm (Jin bei tong) (1979, Hong Kong)

Death Stroke (Zhu rou rong) (1979, Hong Kong)

Death Stroke (Zhu rou rong) (1979, Hong Kong)